fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SHOWROUTE.PL (obowiązuje od 01.01.2023)

 1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego showroute.pl prowadzonego przez Tomasza Mikołajek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Showroute.pl Tomasz Mikołajek, e-mail: [email protected], telefon: 608256113 oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
  2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
   2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   3. Produkt – Towary lub Towary cyfrowe dostępne w Serwisie;
   4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://showroute.pl/regulamin;
   5. Rękojmia – odpowiedzialność Właściciela wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
   6. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Właściciela wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ;Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem showroute.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
   7. Towar – rzecz ruchoma w postaci produktów fizycznych (materialnych);
   8. Towar cyfrowy – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową;
   9. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem Serwisu;
   10. Właściciel – Tomasz Mikołajek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Showroute.pl Tomasz Mikołajek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP: 4990518642, REGON:302581397, adres: ul. Jana Kochanowskiego 24/1 60-846 Poznań e-mail: [email protected], tel.: 608256113, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
 2. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
  2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
  3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.
  4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
  5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
  6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
  7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   1. głównych cechach Produktu,
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,
   3. możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
  10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.
  11. Do zawarcia Umowy dojedzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Właściciela Towaru cyfrowego w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć Towar cyfrowy, lecz  nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za Towar cyfrowy, Właściciel zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny w zamian za Towar cyfrowy.
  12. Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje Właścicielowi oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. 5 i 6.
 4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA
  1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
  2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną.
  3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
   1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
   2. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
  4. Płatności są obsługiwane przez:
   1. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.,
   2. mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, działającą pod marką paynow.
   3. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 186 kod-pocztowy 60-166 KRS: 0000274399; NIP: 7792308495; numer REGON: 300523444 działającą pod marką PayU
  5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
  6. Dostawa Towarów cyfrowych jest darmowa.
  7. Dostawa Towarów następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Towarów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
  8. Wysyłka Towarów następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Towarów należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
  9. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
  6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Właściciel wykonał Umowę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie. Zgoda wyrażona zostaje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przez Konsumenta przed zawarciem Umowy.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.
  2. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową tj. sprzeczny z treścią udzielonej Rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.
  3. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
  4. W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą określone żądanie.
  5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Konsumenta reklamowanego Produktu wraz z pismem reklamacyjnym. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
  6. Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi konsumenckiej zostaje wyłączona w uzgodnionym zakresie, jeżeli Konsument został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o niezgodnościach wpływających na obniżenie ceny Produktu i wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował brak określonej cechy Produktu.
  7. Rękojmia na Towary wobec Klientów, nie będących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy na konkretny Produkt przy użyciu narzędzi elektronicznych.
  2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów.
  3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
  4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z wybranych Produktów , konieczne jest:
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
   2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
   3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
   4. dostęp do Internetu,
   5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
   6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
  5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email pod adres [email protected] lub listownie na adres Właściciela.
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.
 9. PRAWA AUTORSKIE
  1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
  2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
  3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
  5. Dostęp do poszczególnych Produktów umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności kursów online udzielany jest bezterminowo, tj. aż do wycofania danego Produktu ze sprzedaży przez Właściciela. Zakończenie dostępności tego rodzaju Produktów nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od nadania dostępu Klientowi. O zakończeniu dostępności Produktu Właściciel poinformuje Klienta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca i umożliwi mu pobranie treści dostępnych w ramach Produktu.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
Share This